:: മന്ദാരം ::

This site is composed with unicode characters - primarily Malayalam. You need to install unicode character font in the system for reading the page. http://vfaq.blogspot.com/2005/04/essentials-on-using-malayalam-unicode.html

Friday, March 02, 2007

:: ആത്മവിദ്യാലയമേ ::ടക്ക്‌ അക്ഷയയെയും അനന്തുവിനെയും കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ പത്രത്തില്‍ വരുമ്പോള്‍, നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വം മുഖം തിരിക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്റെ മക്കള്‍ ആ സ്കൂളില്‍ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില്‍, എനിക്കെങ്ങനെ ആ പ്രശ്നത്തില്‍ ഇടപെടാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേരെ നിന്ന് കല്ലെറിയാന്‍ - മനക്കട്ടി എന്ന ഒന്നു മാത്രം പോരാ ..


...


ഒക്കെയും 'അവസാനിച്ചു' എന്ന് സമാധാനിച്ച്‌ മറക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കാണ്‌ വി ആര്‍ സുധീഷിന്റെ 'ആത്മവിദ്യാലയമേ' എന്ന കഥ മാതൃഭൂമിയില്‍ വന്നത്‌ .. "കരളലിയിക്കുന്ന" സംഭവത്തിന്റെ "കല്ലലിയിക്കുന്ന" അവതരണം ....


1 Comments:

Blogger Salil said...

കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേരെ നിന്ന് കല്ലെറിയാന്‍ - മനക്കട്ടി എന്ന ഒന്നു മാത്രം പോരാ

3/02/2007 10:57:00 AM  

Post a Comment

<< Home