:: മന്ദാരം ::

This site is composed with unicode characters - primarily Malayalam. You need to install unicode character font in the system for reading the page. http://vfaq.blogspot.com/2005/04/essentials-on-using-malayalam-unicode.html

Saturday, April 22, 2006

::സൃഷ്ടിയുടെ വേദന ::

രു കഥയോ കവിതയോ മാതൃഭൂമിയില്‍ അച്ചടിച്ച്‌ വരണം എന്ന് കരുതിയാണ്‌ എഴുതാനിരുന്നത്‌ .. എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും ഓര്‍ത്ത്‌ വെച്ച സംഗതികള്‍ ഒന്നും മനസ്സില്‍ വരുന്നില്ലല്ലോ ...

അപ്പോഴാണ്‌ കേട്ടത്‌ " സന്തോഷം കൊണ്ടെനിക്കിരിക്കന്‍ വയ്യേയ്‌ .. " ഹാപ്പിയുടെ പരസ്യം ആണ്‌ ..
ഓ ഇനി ഏതായാലും സ്ത്രീഹൃദയം കഴിഞ്ഞിട്ട്‌ ഇരിക്കാം ..

0 Comments:

Post a Comment

<< Home