:: മന്ദാരം ::

This site is composed with unicode characters - primarily Malayalam. You need to install unicode character font in the system for reading the page. http://vfaq.blogspot.com/2005/04/essentials-on-using-malayalam-unicode.html

Thursday, April 20, 2006

::ഒരു കുഞ്ഞിക്കഥ ::

....
ഇത്തിരി വര്‍ത്തമാനത്തിന്‌ ശേഷം അയാള്‍ പറഞ്ഞു,

"ഞാന്‍ തര്‍ക്കിക്കാനൊന്നും ഇല്ല, നിനക്കെന്താ എന്നെ ചെയ്യാന്‍ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാല്‍ ചെയ്തോ".

ജലജ ഒന്നും പറയാതെ സ്കൂട്ടി സ്റ്റാര്‍ട്ട്‌ ചെയ്ത്‌ നീങ്ങിത്തുടങ്ങി. കണ്ട്‌ നിന്നവരും പരസ്പരം നോക്കി ഓരോ വഴിക്ക്‌ നീങ്ങി...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home