:: മന്ദാരം ::

This site is composed with unicode characters - primarily Malayalam. You need to install unicode character font in the system for reading the page. http://vfaq.blogspot.com/2005/04/essentials-on-using-malayalam-unicode.html

Thursday, April 20, 2006

:: ഓണപ്പറമ്പും മണിമാഷിന്റെ വീടും ::

ബാംഗ്ലൂര്‍ മടുക്കുമ്പോള്‍ ഓടി ചെല്ലുവാനുള്ള ഇടം കണ്ണൂരാണ്‌. എന്റെ നാട്‌ ..!! കണ്ണൂരെത്തിയാല്‍, ചെല്ലാറുള്ള സ്ഥലം ഓണപ്പറമ്പില്‍ മണിമാഷുടെ വീടും. മാഷും ഇടക്കയും സോപാന സംഗീതവും. കഴിഞ്ഞ തവണ നീലയും ഉണ്ടായിരുന്നു മാഷിന്റെ വീട്ടില്‍ പോകുമ്പോള്‍ .. നീലയ്ക്ക്‌ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓണപ്പറമ്പും മാഷുടെ വീടും. കുട്ടികള്‍ക്ക്‌ വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ vibrations പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ കഴിയും എന്ന് തോന്നുന്നു .. മനുഷ്യരുടെ മനസ്സ്‌ വായിക്കാന്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌ നന്നായി കഴിയും ..

മാഷുടെ മോനും കലാമണ്‍ഡലത്തില്‍ ഒക്കെ പഠിച്ച്‌ ഇപ്പോള്‍ ചെണ്ട വാദ്യക്കാരനാണ്‌.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home