:: മന്ദാരം ::

This site is composed with unicode characters - primarily Malayalam. You need to install unicode character font in the system for reading the page. http://vfaq.blogspot.com/2005/04/essentials-on-using-malayalam-unicode.html

Friday, April 21, 2006

::ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ കുസൃതി::


ഇതിന്‌ family collage എന്ന് പേര്‌ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്‌ സുദീപാണ്‌ ..

2 Comments:

Blogger ശ്രീജിത്ത്‌ കെ said...

അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്നു. ഇതെങ്ങിനെ ചെയ്‌തു എന്നുംകൂടി പറഞ്ഞുതരൂ.

4/21/2006 04:13:00 PM  
Blogger Salil said...

ഇത്‌ വല്യ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതി ഒന്നുമല്ല. ഏതെങ്കിലും 3D software ഉണ്ടെങ്കില്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ ... ഞാന്‍ blender ആണ്‌ ഉപയോഗിച്ചത്‌ .. open source നോട്‌ ഉള്ള പ്രേമം ആണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ !!!

4/21/2006 11:12:00 PM  

Post a Comment

<< Home